Άλλες υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Φορολογικές συμβουλές • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης. • Εκπεστέες δαπάνες. • Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Στοιχείων. • Δηλώσεις Φυσικών και Προσώπων. • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική. • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Φορολογικοί Έλεγχοι • Υποστήριξη κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων. • Συμβιβασμοί και προσφυγές. • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων. Φ.Π.Α. • Εντοπισμός παραβάσεων. …

Ασφαλιστικά ταμεία

• Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης. • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων. • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων …

Μισθοδοσία

• Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας • Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων …

Λοιπές υπηρεσίες

• Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος • Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας • Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας

Μισθολογικός έλεγχος της επιχείρησής σας

• Έχει τμήμα μισθοδοσίας σωστά οργανωμένο • Υπολογίζει σωστά τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ • Έχει ατομικές συμβάσεις σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία • Τηρεί τις διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων , ωραρίων και υπερωριών

Υποστήριξη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού

• Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων • Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών Προσωπικού • Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας • Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών Προσωπικού • Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων • Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους • Υπολογισμός μελλοντικής …

Μηχανογραφική Υποστήριξη

• Συμβουλές μηχανοργάνωσης & μηχανογράφησης • Κατασκευή websites • Επίλυση προβλημάτων hardware – software • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής • Προμήθεια και έγκριση εμπορικών & λογιστικών προγραμμάτων • Ανάπτυξη αποθήκης με κωδικοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων • Παραμετροποίηση προγραμμάτων • Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό προγραμμάτων