Άλλες υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Φορολογικές συμβουλές• Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.• Εκπεστέες δαπάνες.• Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Στοιχείων.• Δηλώσεις Φυσικών και Προσώπων.• Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική.• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Φορολογικοί Έλεγχοι• Υποστήριξη κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων.• Συμβιβασμοί και προσφυγές.• Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων. Φ.Π.Α.• Εντοπισμός παραβάσεων.• Μείωση κόστους Φ.Π.Α.• Επιμέλεια επιστροφών.

Ασφαλιστικά ταμεία

• Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ• Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.• Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.• Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.• Έκδοση …

Μισθοδοσία

• Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας• Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων• Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας• Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων• Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας …

Λοιπές υπηρεσίες

• Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος• Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας• Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη• Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας

Μισθολογικός έλεγχος της επιχείρησής σας

• Έχει τμήμα μισθοδοσίας σωστά οργανωμένο• Υπολογίζει σωστά τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ• Έχει ατομικές συμβάσεις σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία• Τηρεί τις διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων , ωραρίων και υπερωριών

Υποστήριξη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού

• Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων• Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών Προσωπικού• Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας• Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών Προσωπικού• Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων• Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων• Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους• Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης

Μηχανογραφική Υποστήριξη

• Συμβουλές μηχανοργάνωσης & μηχανογράφησης• Κατασκευή websites• Επίλυση προβλημάτων hardware – software• Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής• Προμήθεια και έγκριση εμπορικών & λογιστικών προγραμμάτων• Ανάπτυξη αποθήκης με κωδικοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων• Παραμετροποίηση προγραμμάτων• Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό προγραμμάτων