Επιστροφή στις Άλλες υπηρεσίες

Ασφαλιστικά ταμεία

• Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ
• Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
• Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.
• Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
• Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.
• Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ , σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.