Επιστροφή στις Άλλες υπηρεσίες

Λοιπές υπηρεσίες

• Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος
• Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας
• Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη
• Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας