Επιστροφή στις Άλλες υπηρεσίες

Μηχανογραφική Υποστήριξη

• Συμβουλές μηχανοργάνωσης & μηχανογράφησης
• Κατασκευή websites
• Επίλυση προβλημάτων hardware – software
• Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
• Προμήθεια και έγκριση εμπορικών & λογιστικών προγραμμάτων
• Ανάπτυξη αποθήκης με κωδικοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
• Παραμετροποίηση προγραμμάτων
• Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό προγραμμάτων