Επιστροφή στις Άλλες υπηρεσίες

Μισθολογικός έλεγχος της επιχείρησής σας

• Έχει τμήμα μισθοδοσίας σωστά οργανωμένο
• Υπολογίζει σωστά τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές και ΦΜΥ
• Έχει ατομικές συμβάσεις σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
• Τηρεί τις διατάξεις περί επιδομάτων, προσαυξήσεων , ωραρίων και υπερωριών