Επιστροφή στις Άλλες υπηρεσίες

Υποστήριξη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού

• Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών Προσωπικού
• Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας
• Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών Προσωπικού
• Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους
• Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης