Επιστροφή στις Άλλες υπηρεσίες

Φορολογικές υπηρεσίες

Φορολογικές συμβουλές
• Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
• Εκπεστέες δαπάνες.
• Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Στοιχείων.
• Δηλώσεις Φυσικών και Προσώπων.
• Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική.
• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

Φορολογικοί Έλεγχοι
• Υποστήριξη κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων.
• Συμβιβασμοί και προσφυγές.
• Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων.

Φ.Π.Α.
• Εντοπισμός παραβάσεων.
• Μείωση κόστους Φ.Π.Α.
• Επιμέλεια επιστροφών.