Κάτοικοι εξωτερικού

• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, κ.λπ.)
• Τροποποιητικές δηλώσεων (Ε1, Ε2 , Ε9, κ.λπ.)
• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
• Έκδοση τελών κυκλοφορίας
• Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
• Υποβολή και έλεγχος δηλώσεων κτηματολογίου
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης και ανάλωσης κεφαλαίου
• Συμβουλές για αποφυγή διπλής φορολόγησης
• Ορισμός Φορολογικού  εκπροσώπου (αντικλήτου)
• Διεκπεραίωση εργασιών μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας
• Διεκπεραίωση έκδοσης Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας
• Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (για μεταβιβάσεις κ.λπ).
• Διεκπεραιώσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων
• Διαχείριση υποχρεώσεων (ενοίκια, πληρωμή λογαριασμών κ.λπ.)