Νομικά πρόσωπα

• Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
• Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
• Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ
• Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
• Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών
• Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
• Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
• Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
• Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγράμματα και VOUCHER
• Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος
• Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
• Σύνταξη ταμειακών ροών
• Μελέτες βιωσιμότητας
• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
• Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
• Φορολογικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών εταιρειών