Συνεργάτες

Το γραφείο μας συνεργάζεται με έναν αριθμό επιλεγμένων συνεργατών παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών για ένα πλήθος ζητημάτων/δραστηριοτήτων που αφορούν τόσο ιδιώτες, όσο και επιχειρηματίες πελάτες του. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας καθώς οι συνεργασίες μας είναι μακροχρόνιες και δοκιμασμένες στην πράξη, ενώ σε κάθε περίπτωση τελούν υπό την εγγύηση του γραφείου μας.

Σύμβουλοι επιχειρήσεων
• Υποβολή φακέλων ένταξης και διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
• Εξειδικευμένες μελέτες (αναδιοργάνωσης, μάρκετινγκ, κ.λπ.).
Ασφαλιστές
• Ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτων, ακίνητης περιουσίας και επιχειρήσεων.
• Επενδυτικά προγράμματα.
• Ομαδικές ασφαλίσεις.
• Ασφάλειες Νομικής Προστασίας, επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.
Δικηγόροι
• Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.
• Λύση και τροποποιήσεις ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.
• Σύσταση μη κερδοσκοπικών Ν.Π.  (συλλόγων κ.λπ).
• Κατάρτιση συμβάσεων.
• Ανακοπές – προσφυγές.
• Ένταξη επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Χρεών (προετοιμασία φακέλου, μελέτες, κ.λπ).
• Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
• Διεκπεραίωση συντάξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Έλεγχοι τίτλων, παράσταση σε συμβόλαια, άρση προσημειώσεων, υποθήκης κ.λπ.
• Έκδοση διαταγών πληρωμής, ανακοπές, διαδικασία εκτέλεσης διαταγών πληρωμής.
• Κατάθεση, κατοχύρωση σήματος, εκπροσώπηση ενώπιον της επιτροπής σημάτων.
• Δημοσίευση διαθηκών, έκδοση κληρονομητηρίου.
• Αγωγές εξώσεων, αγωγές καταβολής μισθωμάτων, αγωγές αναπροσαρμογής μισθώματος.
Συμβολαιογράφοι
• Σύνταξη πληρεξουσίων.
• Σύνταξη συμβολαίων πάσης φύσεως (αγορές, πωλήσεις, κληρονομιές, δωρεές κ.λπ).
• Ένορκες βεβαιώσεις.
• Σύμφωνα συμβίωσης.
• Σύνταξη ιδιόγραφων διαθηκών.
Εκτελωνιστές
• Τελωνειακές διαδικασίες και Εκτελωνισμός εμπορευμάτων.
Μηχανικοί, Ενεργειακοί επιθεωρητές
• Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ακινήτων.
• Έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού (και μη) ενδιαφέροντος.
• Έκδοση αδειών κτισμάτων.
• Έκδοση τοπογραφικών.
• Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
• Δηλώσεις κτηματογράφησης.
Μεσίτες
• Αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων.
Προγραμματιστές-Μηχανογράφοι-Τεχνικοί
• Μηχανογράφηση λογιστηρίων και επιχειρήσεων.
• Δημιουργία ιστοσελίδων.
• Τεχνική υποστήριξη Η/Υ, τηλεφωνικών κέντρων.
Τεχνικοί ασφαλείας
• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για επιχειρήσεις.
Συνεργάτες εξωτερικού
Το γραφείο μας συνεργάζεται με λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους, σε πολλές χώρες του εξωτερικού.