Φυσικά πρόσωπα

• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
• Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
• Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
• Υποβολή αίτησης θέρμανσης
• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
• Έκδοση πιστοποιητικών Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
• Έκδοση τελών κυκλοφορίας
• Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
• Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς (ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,  Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ)
• Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
• Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
• Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
• Φορολογικός εκπρόσωπος